tmzc.org.pl

e-VITA > Metoda e-VITA
środa, 19 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Metoda na informatyzację

Jednym z celów Programu e-VITA było zwrócenie uwagi na złożoność budowy społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej. Jego realizacja pozwoliła opracować i zweryfikować dostosowaną do polskich realiów metodę informatyzacji, która została nazwana Metodą e-VITA.

Metoda e-VITA zakłada kompleksowe działanie według wymienionych niżej pięciu głównych zasad. Zasady te podsumowują 3 lata doświadczeń wielu partnerów zaangażowanych w realizację Programu:

Uzgodniona strategia

Działania związane z informatyzacją gminy powinny być zaplanowane przy aktywnym współudziale mieszkańców.

Postawą przygotowania lokalnej strategii informatyzacji powinna być rzetelna analiza sytuacji i potrzeb mieszkańców jest. Organizowane w gminie spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami pozwalają zebrać niezbędne informacje. Pomocna i ważna w planowaniu nowatorskich przedsięwzięć związanych z teleinformatyką jest też wiedza zewnętrznych doradców - osób doświadczonych w prowadzeniu podobnych projektów.

Strategia informatyzacji gminy powinna identyfikować i systematyzować potrzeby różnych grup społecznych, określać priorytety i etapy informatyzacji (związane zarówno z budową infrastruktury, jak i edukacją jej użytkowników), definiować cele do osiągnięcia, zadania do wykonania oraz źródła ich finansowania.

Doświadczenie programu e-VITA potwierdza, że opracowanie strategii informatyzacji jest sprawą zasadniczą z kilku powodów:

- Pozwala na racjonalne planowanie rozwiązań infrastrukturalnych (ich przeznaczenia, kosztów, zakresu, lokalizacji).
- Pozwala upewnić się, że nie pomijamy żadnego obszaru, ważnego z punktu widzenia efektywności nakładów na teleinformatykę: zapewnienia dostępu do Internetu, dostarczenia umiejętności posługiwania się tym narzędziem, wsparcia lokalnych projektów jego wykorzystania i odpowiedniego przygotowania kadr.
- Prawie zawsze występuje konieczność „etapowania” inwestycji, ze względu na ograniczone w danym okresie środki – strategia pozwala na rozsądne planowanie poszczególnych projektów, służących realizacji szerokiej wizji zinformatyzowanej gminy.
- Sam proces przygotowania strategii (w który powinni być włączeni wszyscy partnerzy lokalni i przedstawiciele zainteresowanych grup mieszkańców) pozwala z jednej strony na „inwentaryzację” dostępnych lokalnie zasobów, z drugiej zaś - właśnie poprzez szeroką partycypację społeczną - sprzyja późniejszej współpracy przy jej realizacji.
- Strategia informatyzacji pozwala zaplanować wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną w sposób spójny ze strategią rozwoju gminy
- Opracowana strategia stanowi dużą pomoc przy wnioskowaniu o fundusze zewnętrzne.
 

Dostęp do Internetu

Zapewnienie powszechnego, efektywnego dostępu do Internetu jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Znaczące efekty gospodarcze i społeczne dostęp do Internetu przynosi tylko tam, gdzie jest odpowiednia „masa krytyczna” osób, które z niego korzystają. Dlatego jednym z głównych wskaźników sukcesu informatyzacji jest liczba osób, które mają szerokopasmowy (umożliwiający sprawne korzystanie z dostępnych w sieci usług) dostęp Internetu w domu. Osoby nie posiadające domowego komputera również powinny mieć łatwy dostęp do Internetu.

Metoda e-VITA zakłada stopniowe zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w całej gminie. Podstawowym ograniczeniem są oczywiście możliwości finansowe. Kolejność działań powinna wynikać z ustalonych w strategii informatyzacji priorytetów. Powinny one objąć:

- połączenie z Internetem gminnych instytucji,
- wdrożenie systemu komunikacji opartej na technologiach informacyjnych pomiędzy tymi instytucjami,
- uruchomienie publicznych punktów, w których z Internetu można skorzystać za darmo,
- zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych.


Edukacja użytkowników

Dostęp do Internetu nie jest jednoznaczny z jego wykorzystaniem. Mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych instytucji należy zapewnić możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, koniecznych do korzystania z informacji, narzędzi i usług dostępnych w sieci.

Efektywne stosowanie Internetu i narzędzi informatycznych nie jest „intuicyjne” - wymaga wiedzy. Istnieje wiele przykładów, gdzie pomimo istniejącego dostępu do Internetu, jego znaczenie i możliwości praktycznego zastosowania np. do obniżenia kosztów działalności instytucji są niedoceniane. Dlatego Metoda e-VITA zakłada konieczność prowadzenia - równolegle z tworzeniem dostępu do Internetu - działań edukacyjnych:

- szeroko zakrojonej edukacji różnych grup społecznych w zakresie możliwości wykorzystania Internetu oraz podstaw obsługi komputera,
- specjalistycznych szkoleń dotyczących praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych, poprzedzonych analizą potrzeb i oczekiwań odbiorców,
- zapewnienia dostępu do fachowej wiedzy i doradztwa przy planowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć wykorzystania Internetu przez różne grupy społeczne,
- przygotowanie kadr lokalnych instytucji do wykorzystania technologii informacyjnych w pracy oraz wspierania przedsięwzięć prowadzonych przez innych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby edukacyjne dorosłych. W przeciwieństwie do najmłodszych mieszkańców, którzy uczą się korzystać z komputerów w szkole, dorośli częściej obawiają się nowinek technicznych i trudniej dają się przekonać do ich wykorzystania. Dlatego ważne jest dobranie odpowiednich metod uczenia dorosłych, w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby.

Realizacja projektów

Elementem łączącym dostęp do Internetu i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi z konkretnymi efektami w sferze gospodarki i życia społecznego są działania służące „zaprzęgnięciu” technologii do pracy.

Dostęp do technologii informacyjnych i powszechne umiejętności stosowania internetowych narzędzi to bardzo ważny element rozwoju gminy. Żeby jednak te dwa elementy służyły sprawnemu działaniu lokalnych instytucji lub pobudzeniu przedsiębiorczości w gminie, w sieci dostępne muszą być informacje i usługi dotyczące konkretnych, lokalnych spraw. Konieczne jest tworzenie zasobów (stron internetowych udostępniających informacje lub usługi, baz danych itp.) przez lokalne instytucje, grupy i organizacje, z których będą mogli korzystać mieszkańcy i inne zainteresowane osoby.

Dobry przykład działa w wielu przypadkach znacznie skuteczniej niż przekonywanie. Realizacja przedsięwzięć, które zaprezentują możliwości wykorzystania technologii informacyjnych wskaże konkretne korzyści i zachęci mniej przekonanych do podejmowania podobnych działań. Projekty, które obejmują wykorzystanie narzędzi informatycznych mogą jednak być dość kosztowne i leżeć poza zasięgiem pojedynczej szkoły, organizacji pozarządowej lub grupy mieszkańców. Dlatego, na podstawie doświadczeń z realizacji programu „e-VITA”, rekomendujemy uwzględnienie w lokalnej polityce rozwoju elementów wspomagania konkretnych inicjatyw zgodnych ze strategią informatyzacji, takich jak:

- wspieranie lokalnych partnerstw, które stawiają sobie za cel promowanie wykorzystania Internetu wśród mieszkańców,
- upowszechnianie informacji o dostępnych funduszach, konkursach dotacyjnych służących budowie społeczeństwa informacyjnego (dla przedsiębiorców, młodzieży, rolników, organizacji pozarządowych, młodzieży, nauczycieli, itd.),
- tworzenie usług i zasobów dostępnych w sieci, które będą przydatne w rozwoju gminy (np. związanych z działaniem lokalnych instytucji, informujących o gminie i jej walorach, ułatwiających kontakt mieszkańców ze światem zewnętrznym),
- system wsparcia finansowego dla realizacji lokalnych przedsięwzięć (np. gminne konkursy grantowe).

System doskonalenia

Informatyzacja rozumiana jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego jest procesem ciągłym i dynamicznym, wymagającym systematycznych ulepszeń.

Technologie teleinformatyczne oraz produkty i usługi, które są za ich pośrednictwem dostępne, rozwijają się bardzo dynamicznie. Stale dokonuje się rozwój technologii dostępu do Internetu, powstają nowe rodzaje oprogramowania i usługi w Internecie, zmieniają się standardy dotyczące bezpieczeństwa przechowywania i przesyłania danych, itd. Jednocześnie w budżetach firm i instytucji wydatki na nowe technologie systematycznie rosną, rosną przychody z usług online, reklama i marketing internetowy prężnie się rozwijają i są uważane za „kanał informacyjny” przyszłości. Pojawiają się też nowe możliwości finansowania informatyzacji. Szczególnie ważne w najbliższych latach będzie racjonalne wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej (przeznaczonych na lata 2007-2013) służących budowie społeczeństwa informacyjnego. Jakość wykorzystania tych funduszy i ich wpływ na poziom życia mieszkańców będzie zależeć od racjonalnego planowania projektów rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technik informacyjnych.

Bardzo ważnym elementem procesu informatyzacji jest zaplanowanie sprawnego systemu moniotorowania i oceny znaczenia tych zmian dla rozwoju gminy.

Niezbędne jest przygotowanie kadr lokalnych instytucji do wykorzystania technik informacyjnych w lokalnym rozwoju.

Stałe doskonalenie dostępu mieszkańców, firm i instytucji do technologii informacyjnych oraz wspomaganie tworzenia i korzystania z usług online przez mieszkańców powinno stać się nieodzownym elementem lokalnej polityki rozwoju.

 

Publikacja "Metoda e-VITA" dostępna jest na Witrynie Wiejskiej

2007-01-17