tmzc.org.pl

Dokumenty > Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
wtorek, 18 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Regulamin organizacji i trybu pracy Komisji Rewizyjnej

Rozdział I
Organizacja Komisji Rewizyjnej
 
§ 1

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
2. Przewodniczącego i Sekretarza wybiera spośród siebie Komisja Rewizyjna.

§ 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Sekretarz.

Rozdział II
Zasady kontroli

§ 3
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej i Zarządu TMZC pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową TMZC.

§ 4
Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadania kontrolne na zlecenie Walnego Zebrania w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Walnego Zebrania TMZC.

§ 5
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

§ 6
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 7
Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.

§ 8
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności TMZC, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dokumentów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

Rozdział III
Tryb kontroli

§ 9
Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna składająca się, co najmniej z dwóch członków Komisji.

§ 10
1. Zarząd TMZC obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Zarząd TMZC obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
3. Na żądanie kontrolujących, Zarząd TMZC obowiązany jest udzielić wyjaśnień.

§ 11
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach roboczych w terminie ustalonym z Zarządem TMZC.

Rozdział IV
Protokoły kontroli

§ 12
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący: daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w działalności TMZC oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontrolującego (kontrolujących).
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
3. Protokół kontroli sporządza Sekretarz Komisji Rewizyjnej lub Członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 13
1. Zarząd TMZC może przedstawić Walnemu Zebraniu uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się na najbliższym Walnym Zebraniu od daty przedstawienia Zarządowi TMZC protokołu pokontrolnego do podpisania.
 3. Uwagi dotyczące wyników kontroli rozpatrywane są przez Komisję Rewizyjną z udziałem Prezesa TMZC lub innego upoważnionego uchwałą członka Zarządu TMZC.

§ 14
Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Prezes Zarządu TMZC.

Rozdział V
Sprawozdania Komisji

§ 15
1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu TMZC w terminie do dnia 30 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) liczbę, przedmiot, miejsca, i daty przeprowadzonych kontroli,
b) ocenę gospodarki finansowej TMZC za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

Rozdział VI
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 16
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie ze Statutem TMZC oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia członków Zarządu i członków rzeczywistych TMZC nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien zawierać wypracowane przez komisję treści opinii, wniosków oraz stanowisk i być podpisany przez Przewodniczącego Komisji, Sekretarza lub protokolanta.                                   

§ 17
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 18
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd TMZC.


Cekcyn, dnia 02 marca 2007 r.

2007-03-02