tmzc.org.pl

PREMD > Projekt PREMD
wtorek, 18 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Projekt PREMD

 Projekt „PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Edukacji Małych Dzieci zostało powołane w 2007 roku, by zapewniać dzieciom możliwie najlepsze warunki rozwojowe i edukacyjne. Ok. 60% członków PREMD to małe organizacje, działające w izolacji, często na terenach wiejskich. W I kwartale 2010 roku Ośrodek Ewaluacji przeprowadził ankietę wśród 20 organizacji pozarządowych będących członkami PREMD-u. Wyniki diagnozy ujawniły cztery obszary problemowe, na które odpowiada Projekt. 


Problem:

- ograniczonych możliwości rozwoju PREMD-u spowodowany niską aktywnością członków

- ograniczonych możliwości działania PREMD-u w obszarze rzeczniczym spowodowany nieformalnym charakterem Porozumienia

- deficytu zasobów ludzkich w organizacjach zwłaszcza w zakresie dialogu obywatelskiego

- postrzegania organizacji pozarządowych jako nieprofesjonalistów, co wpływa na niską jakość współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań publicznych.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez zwiększenie ich zdolności do budowania porozumień, dialogu obywatelskiego oraz współpracy z administracją publiczną.

Cele szczegółowe ukierunkowane są na:

-  rozwój i wzmocnienie PREMD
- wzbogacenie zasobów ludzkich organizacji PREMD przez wyposażenie ich w metody i techniki dialogu obywatelskiego

- podniesienie jakości działań organizacji PREMD w wyniku opracowania i promocji 3 nowych modeli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną

- stworzenie platformy skutecznego działania PREMD przez opracowanie standardów działania, strategii opartej na analizie potrzeb i możliwości organizacji partnerskich, promocję osiągnięć i finalnie przekształcenie ruchu w federację

Grupa docelowa projektu to organizacje pozarządowe. Odbiorcy projektu to również przedstawiciele administracji publicznej i pośrednio uczestnicy lokalnych seminariów i konferencji.

Działania projektowe

21-23 10. 2011 II Walne Zgromadzenie PREMD
 

Gościem był przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP p. Henryk WujecPraca w grupach

Szkolenie 20 – 22 stycznia „JAK WARTO SIĘ KOMUNIKOWAĆ I DLACZEGO OPŁACA SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ”

Cel szkolenia -  zapoznanie uczestników z przykładami skutecznej współpracy i technikami komunikacji szczególnie przydatnymi w prowadzeniu partnerskich działań (negocjacje, moderacja itd.)

praca warsztatowa

Szkolenie 1 - 3 marca 2012 „DIALOG NA RÓWNYCH PRAWACH”

Cel szkolenia -  co tak naprawdę oznacza zasada równości szans i jak ją stosować przygotowując wnioski z funduszy europejskich?
                      -  na czym polega dialog obywatelski i w jaki sposób można  go wykorzystać do współpracy z mieszkańcami i samorządem terytorialnym na rzecz rozwoju swoich miejscowości?

Szkolenie 31.05 - 1.06.2012 "Fundraising czyli jak pozyskiwać fundusze"

Cel szkolenia - przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do planowania projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji gminy poprzez poznanie zasad planowania
 projektów z uwzględnieniem różnych rodzajów montażu finansowego tworzenia partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego zarządzania przedsięwzięciami podejmowanymi wspólnie przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
1) 19-20.10.2012   III Walne Zgromadzenie PREMD
Program spotkania:
1.Dyskusja nad projektem i przyjęciem strategii PREMD na lata 2012- 2015 - podsumowanie wyników konsultacji - wprowadzenie ewentualnych korekt i głosowanie nad przyjęciem strategii i standardów.
2.Wypracowanie planu działań PREMD.
3.Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem przez PREMD formy federacji.
4.Ustalenie zasad wyboru organizacji – gospodarzy 4 lokalnych seminariów PREMD w 2013 roku – wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Dobrcz jesteśmy organizatorami lokalnego seminarium w naszym województwie.

2) 5.12.2012 r. Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję z udziałem organizacji pozarządowych, odbywającą się w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka. Konferencja odbyła się w Sejmie RP wg następującego planu:

Otwarcie  - Marszałek Sejmu RP  - Pani Ewa Kopacz
Rzecznik Praw Dziecka  - Pan Marek Michalak       

Wprowadzenie -  Dr h.c. Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Tematyka konferencji  - wokół praw dziecka:                                                
I. Prawo do życia i ochrony zdrowia - Henryka Sokołowska
II. Prawo do wychowania w rodzinie - Joanna Luberadzka - Gruca                                                                                                    III. Prawo do godziwych warunków socjalnych - Ewa Kozdrowicz                                                                                 
IV. Prawo do nauki/edukacji - Teresa Ogrodzińska                                                                                                              V. Prawo do życia bez przemocy - Mirosława Kątna

W konferencji uczestniczyły kol. Renata Staniłko i Felicyta Król-Pawelska.


3) 22.03.2013r. – ważna uchwała
W piątek 22 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie członków TMZC, na którym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia deklaracji gotowości przystąpienia do Federacji Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

18-19.10.2013 - IV Walne Zgromadzenie PREMD

 
W programie  spotkania m.in.

-Ewaluacja i uaktualnienia strategii PREMD (uchwalonej na III Walnym Zgromadzeniu)
-Przedstawienie statutu Federacji PREMD
-Głosowanie nad przyjęciem statutu Federacji PREMD
-Wybór władz Federacji PREMD

-Uaktualnienie planu działań PREMD na 2014 rok – w planie działania dla naszej organizacji:

Plan działań na 2013-2014 można pobrać tutaj: www.premd.org.pl

1 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji PREMD.
 W trakcie obrad omawiano sprawy,  związane z rejestracją Federacji w rejestrze stowarzyszeń, potwierdzenie kwestii prawidłowości powołania Federacji i uczestnictwa poszczególnych członków.
Dokonano również  zmian statutu Federacji w celu realizacji Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 stycznia 2014 r.

17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wpisał FEREDACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.

2014-04-19